Bolagsstämma 2018

Delägarna i Orusts Brandförsäkringsbolag
kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
i Kyrkans hus S. Strandv. 15 i Henån
Tis den 24 april 2018 kl. 18.00.
Utöver sedvanliga ärenden enligt bolagsordningen behandlas även frågan om ändring av bolagsordningen
dels beträffande kallelsetider inför stämma föranlett av lagändring och dels styrelsens förslag att man samtidigt ändrar bolagsnamnet till
Orusts Försäkringsbolag.

Den som vid bolagsstämman vill utöva rösträtt skall anmäla sig till bolagets kontor senast 17 april kl. 12.00 och då uppge nummer på försäkringsbrev, för vilken man vill rösta. Tel. 0304/32500.
Därefter föreläser Thomas Ivarsson på ämnet ”Ett energi- och klimatneutralt Orust!?”

Vi avslutar kvällen med lite förtäring.
Välkomna / Styrelsen