Bolaget är mycket försiktigt vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till bolaget behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204 och eventuella tillägg/ändringar).

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund, men kan även hämtas ex. från annat samarbetsbolag. Bolaget kan även komma att arkivera din kommunikation med oss.

Bolaget tar in uppgifter om dig som kund, men även om försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, förmånstagare och panthavare. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd.

Personuppgifterna får användas inom bolaget och samarbetsbolag för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används också för att Bolaget ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Bolaget ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Bolaget. men kan lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som Bolaget samarbetar med, och till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Bolaget kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. Din anmälan skickar du då till Bolaget

Personuppgiftsansvarig är Bolaget se kontaktuppgift

Personuppgiftslagen ersätts 25 maj 2018 av Dataskyddsförordningen (GDPR).